Tidigare möten

Kort om mötet den 14-15 april 2016
Rådets senaste möte ägde rum 14-15 april. Bland annat diskuterades möjligheten
att ta fram en ny antologi om lärares yrkesetik och hur detta skulle
organiseras. Rådet fick också besök av Marita Cronqvist som har forskat kring
yrkesetik och lärarstudenter och lärarutbildning. Därutöver diskuterades bland
annat årets yrkesetiska tema och Skolforum 2016.

Kort om mötet den 16-17 april 2015
En ny deltagare hälsades varmt välkommen. Johan Törnroth,
förbundsstyrelseledamot i Lärarförbundet, tar över Robert Fahlgrens plats som
adjungerad rådsmedlem. Robert avtackades i vederbörlig ordning för lång,
trogen, kompetent och engagerad tjänst.

I övrigt hade rådet det stora nöjet att få lyssna till och tala med Lars Dirke,
ordförande i Lärarnas ansvarnämnd (Nämnden prövar om lärare eller förskollärare
ska bli fråntagna sina legitimationer eller få en varning). Lars redogjorde för
nämndens arbete och också kort för de 7 fall som hittills behandlats.

Förutom ovanstående diskuterade rådet bland annat också främlingsfientlighet,
förtroendefulla relationer med föräldrar och rådets kommande verksamhet.

Kort om mötet den 12 januari 2015
Rådet träffades den 12 januari 2015 och ägnade en stor del av mötet åt att
informera sig om domar mot lärare i Lärarnas ansvarsnämnd och andra instanser.
Förbundsjurister från bägge förbunden deltog. Därutöver planerades vårens
aktiviteter och rådet kommer att medverka på SKL:s så kallade skolriksdag den
27-28 april.

Rådets nästa möte äger rum den 16-17 april.

Kort om mötet den 17 november 2014
Mötet ägnades mest åt att utvärdera året som gått och att börja planera för
nästa. Det konstaterades vidare deltagandet vid Skolforum utföll positivt.
Under hösten har rådet också deltagit vid Skoldagarna i Malmö och
Lärarförbundets höstmöte i Skellefteå. Andra frågor som var upp till diskussion
gällde bland annat främlingsfientlighet och rådets tema för år 2015. Rådet
beslöt också att medverka vid SKL:s kommande skolriksdag i april.

Kort om mötet den 9 april 2014
Den 9 april träffades rådet. Emma Kroon, som nyligen utsetts till rådet för att
efterträda Monica Nylund presenterade sig. Rådet planerade för höstens
aktiviteter, Skolforum och andra mässor, samt gick igenom händels sedan sist,
t.ex. NLS nordiska möte kring yrkesetik i Helsingfors. Vi hann också funder
kring årets tema och en eventuell forskningsantologi samt om det är dags att
uppdatera den grafiska profilen.

Rådets ses i samband med utbildning av nya etikseminarieledare i början av maj,
men sammanträdet först i höst.

Kort om mötet den 13-14 januari
Den 13-14 januari träffades rådet. Dag ett var kanslichefen på Barn- och
elevombudet (BEO) inbjuden för att föra en dialog kring yrkesetiska frågor,
lärarlegitimation och anmälningar till Lärarnas ansvarsnämnd (LAN). Dag två var
avsatt till en träff med forskare för att diskutera yrkesetik och en eventuell
efterföljare till antologin "Etik i praktik och princip" som rådet en gång tog
fram i samarbete med forskare.

Kort om mötet den 19 november
Den 19 november träffades rådet. Rådet utvärderade det nya monterformatet på
Skolforum och det var till övervägande del positiva erfarenheter. Rådet tittade
också på andra externa aktiviteter, både genomförda och kommande. Eftesom
mandatperioden tar slut i december flera ledamöter lämnades en lägesrapport
kring rekrytering. Rådet diskuterade också nästa års tema och mötet i januari –
grovplanering inför formell inbjudan till forskarna för en forskarträff.

Kort om mötet den 31 januari-1 februari
Under senaste mötet arbetade rådet med temat för 2013. Yrkesetiska samtal och
diskussioner är ett nödvändigt instrument för den som vill utveckla sin
yrkesetiska kompetens och bli mer medveten om etiska val i vardagen. Rubriken
för temat blev därför: "Lärare vill, kan och ska – yrkesetik i vardagen".

Resten av mötet ägnades åt en del mer kortsiktiga praktiska frågor, som att
fördela kommande arbetsuppgifter, men också åt mer långsiktiga frågor, som
framtida kontakter med BeO med flera.

Kort om mötet den 11-12 september
Två frågor dominerade mötet den här gången, dels Skolforum, dels utbildningen
av nya etikseminarieledare. Under Skolforum har vi återigen en egen monter i
caféstil där vi bjuder på juice och snacks. I Heta hörnet kommer rådet att
diskutera årets tema – skriftliga omdömen och i montern kommer vi att dela ut
det stödmaterial vi tagit fram för nya lärares introduktionsperiod.

Inför utbildningen av nya etikseminarieledare såg vi över själva
seminariematerialet och gjorde några ändringar. Det beslutades också att Åsa,
Jesper och Susanna från rådet skulle leda själva utbildningen. Resten av mötet
ägnades åt en del mer kortsiktiga praktiska frågor, som att fördela kommande
arbetsuppgifter, men också åt mer långsiktiga frågor, som framtida kontakter
med Skolverket med flera.

Kort om mötet den 20-21 mars
Efter att ha samlat sig kort på förmiddagen den 20 mars, träffade rådet
representanter för Skolverket då rådet ville förvissa sig om att
introduktionsåret blir så bra som möjligt – också ur ett yrkesetiskt
perspektiv. Den nya läraren ska ju bland annat utveckla sin yrkesetiska
kompetens under året och rådet vill få Skolverkets hjälp att sprida kunskap om
hur detta kan gå till. Skolverkets representanter var huvudsakligen positiva
till detta initiativ.

Den 21 mars träffade rådet representanter för Skolledarförbundet. Rådet vill
söka stöd hos skolledarna för att sprida kunskap om yrkesetiken i lärarkåren.
Rådet och Skolledarförbundet konstaterade snabbt att de har ett gemensamt
intresse i denna fråga och detta var förhoppningsvis början på ett längre
utbyte med skolledarnas fackförbund. I övrigt handlade det yrkesetiska rådets
möte bland annat om Skolforum 2012, rådets uttalande om sociala medier, val av
nya ledamöter och rådets kommande arbete som närmast ska handla om skriftliga
omdömen.

Kort om mötet den 31 januari 2012
Den 31 januari träffades Rådet för första gången i år. Som vanligt fanns mycket
att diskutera. Några av de ämnen som avhandlades var; rådets kommunikation via
sociala medier, framtida möten med skolledarrepresentanter, en klargörande text
om lärare, yrkesetik och sociala medier, kommande kontakter med Norge med mera,
med mera.

Introduktionsåret är en fråga av särskilt intresse för det Yrkesetiska rådet.
Rådet avser att engagera sig i frågan om hur kraven på yrkesetisk kompetens för
lärarlegitimation kan preciseras och hur lärare och mentor kan arbeta med
yrkesetiken under introduktionsåret. Som en del i arbetet med denna fråga
beslöt det Yrkesetiska rådet att bjuda in Skolverkets generaldirektör Anna
Ekström till ett framtida möte.

Kort om mötet den 23-24 november 2011
Deltagandet på Skolforum behövde utvärderas och rådet konstaterade att det
varit många goda möten och diskussioner med besökande lärare. Rådsmedlemmar
gjorde två framträdanden i det så kallade ”Heta Hörnet” och upplevde att de
nådde ut med sitt budskap. En annan framgång var att rådet tog initiativ till
och höll inledande möten med de bägge skolledarorganisationerna. Rådet
beslutade om att delta även i nästa års Skolforum, under liknande former som
detta år.

Det är mycket som ska avhandlas under två mötesdagar och förutom Skolforum
diskuterades bland annat rådets deltagande i olika sociala medier och framtida
former för att sprida det yrkesetiska budskapet. Lärarlegitimation och
yrkesetikens förhållande till denna är ett ämne som alltid är på agendan.
Därutöver träffade rådet medlemmar i Vårdförbundet som jobbar med yrkesetiska
frågor inom sina respektive yrken – det är alltid mycket givande att höra hur
andra gör.

Kort om mötet den 8-9 september 2011
Första dagen ägnades åt arbetet med att se över yrkesetiken efter 10 år.
Forskarna Joakim Krantz och Markus Samuelsson var inbjudna liksom några
seminarieledare från respektive förbund. Ur forskare och seminarieledares
samtal och inlägg framkom mycket som var matnyttigt inför framtiden, bland
annat en diskussion om hur de yrkesetiska frågorna ska kunna ta större plats i
lärarrummen framöver.

Den andra dagen av rådets möte ägnades åt att summera gårdagen och gå vidare.
En plan för det fortsatta arbetet med att utveckla yrkesetiken ska tas fram. På
agendan inför framtiden står också Skolforum den 31 oktober-2 november där
rådet har en egen monter. Rådet ska också arbeta med och
skrivningar/ställningstaganden kring lärare och elever som möts på nätet. Här
ryms många frågeställningar och det behövs tips och inspel från lärare som
berättar om erfarenheter och problem.

Kort om mötet den 27-28 april 2011
Det är mycket som ska avhandlas varje gång rådet träffas och denna gång var
inget undantag. Mycket av diskussionerna handlade om hur vi går vidare med
yrkesetiken. De yrkesetiska principerna fyller 10 år och behöver ses över.
Detta ska ske i en tid där lärarlegitimation införs och flera andra
förändringar ska ske. Rådet beslöt i alla fall att bjuda in forskare en andra
gång i höst, för att föra diskussionen om yrkesetik och god lärarsed vidare.

En del av mötet ägnades åt rådets insats vid Skolforum i höst. Det beslöts
bland annat att söka kontakt med representanter för skolledarna för att utbyta
erfarenheter och åsikter kring yrkesetiken.

Det yrkesetiska rådet deltar i ett samrådsförfarande med Skolverket i frågan om
introduktionsår och lärarlegitimation. Skolverket har delgivit rådet förslag
till olika texter, bland annat föreskrifter och allmänna råd. Rådet har givit
och ger synpunkter på materialet främst ur ett yrkesetiskt perspektiv. Detta
diskuterades.

I övrigt han rådet med att prata om Lex Sarah för skolan, yrkesetiska aspekter
på kontakter mellan lärare och elever på nätet, skrivandet av en debattartikel
till hösten och ett kommande möte med sjuksköterskornas motsvarande etiska råd.

Kort om mötet den 17 januari 2011
Ett av huvudnumren denna gång var det kommande mötet med forskare och
seminarieledare i samband med en översyn av lärares yrkesetik. Mötet kommer att
ske den 2 februari 2011 med anledning av att det snart är tio år sedan de
yrkesetiska principerna fastställdes. Läs mer om Tema 2011.

Ett annat huvudnummer var att barn – och elevombudsmannen, Lars Arrhenius, var
inbjuden till rådsmötet. Vuxenkränkningar och nätmobbning diskuterades och
rådet tog del av Lars synpunkter i dessa frågor.

I övrigt handlade rådsmötet om så kallade värdegrundsprogram, där vi arbetar
med att formulera ett generellt ställningstagande från rådets sida. Andra ämnen
som diskuterades var rådets webbsida och regeringens och Skolverkets arbete med
att införa lärarlegitimation.

Kort om mötet 16 november 2010
Mötet inleddes med att rådet reflekterade kring tre intensiva dagar i vår
monter på Skolforum.

En återkommande punkt på rådsmötena är att finna strategier för att sprida
yrkesetiken och ”sälja” de yrkesetiska seminarierna. Rådet beslöt bland annat
att ta fram ett nytt informationsmaterial om seminarierna och att söka fler
kontakter hos myndigheter och centrala makthavare.

Nästa år inleds arbetet med att se över de yrkesetiska principerna. I samband
med detta arbete vill rådet också hitta former för att formulera och
vidmakthålla god lärarsed. Det är ett stort arbete som ligger framför oss,
många möten ska hållas och många kloka synpunkter ska tas tillvara.

Rådet hann även diskutera en yrkesetisk fråga ur skolvardagen. SET (Social,
Emotionell Träning) har uppmärksammats i radio och TV de senaste veckorna. Det
ställdes flera frågor om detta i rådets monter på Skolform. Vi diskuterade
därför SET och andra manualbaserade värdegrundsprogram ur ett yrkesetiskt
perspektiv. Denna diskussion hann inte avslutas utan kommer att fortsätta
framöver.

Kort om mötet 27-28 september 2010
Ett av mötets huvudnummer var naturligtvis yrkesetiska rådets monter på
Skolforum. Denna gång har rådet fått en alldeles egen monter och nu gäller det
att göra det mesta utav detta tillfälle. Vi beslöt bland annat att inreda
montern som ett cafe och att bjuda in mässbesökare till samtal kring
yrkesetiska frågor. Det är viktigt för rådet att höra verksamma lärares
tankegångar i sådana frågor, speciellt som de yrkesetiska principerna snart
fyller 10 år och en revision av dessa står för dörren.

En punkt som diskuterades flitigt under mötet var just de yrkesetiska
principernas 10-årsjubilium och att dessa principer behöver ses över under
nästa år. Fungerar de som ett stöd för tanke och handling? Finns det principer
som inte ger någon vägledning eller som behöver omformuleras? Mycket huvudbry
ägnades åt hur sådana frågor skulle kunna besvaras på ett sätt där både
verksamheten och forskningen kommer till tals.

Under två dagar hinner man prata om mycket annat också. Ett ytterligare
diskussionsämne var problem som kan uppstå när det blir allt vanligare att man
skriver om sin vardag på nätet. Rådet tog upp autentiska exempel där lärare
bloggade om skolan och faktiska händelser. I dessa exempel fanns en risk att
elever kunde identifieras och på så sätt få obehag. Diskussionen om lärarna och
sociala medier kommer att fortsätta i rådet över kommande möten.

Kort om mötet 19-20 januari 2010
Vid senaste mötet diskuterades årets tema och rådet kom fram till att det ska
vara: Lärares yrkesetiska principer – ett stöd för tanke och handling. Bakom
detta ligger funderingar kring hur vi kan få principerna att finnas mer i
ryggmärgen, och inte ses som något som tas till när det blir problem. En
tematext och aktiviteter kring temat kommer att presenteras inom kort.

Rådet diskuterade också hur de seminarier vi genomför runt om i landet kan
utvecklas. Detta arbete har redan påbörjats i och med att alla seminarieledare
givits möjlighet att komma in med förslag. Nu kommer en grupp sätta sig ner och
arbeta med detta för att kunna presentera något nytt vid den
seminarieledarutbildning som hålls i mars månad. Övrig planering av den
utbildningen gjordes också och ett ramschema för de två dagarna togs fram.

En viktig punkt på dagordningen var också att börja planera och fundera kring
vad rådet ska göra under Skolforum i höst. Självklart kommer vi att finnas på
plats och synas på olika sätt, men hur är också en fråga för arrangörerna.

» Tillbaka till senaste mötet

Skriv ut sidan

Vad tycker du?


Har du funderingar kring våra yrkesetiska principer? Har du ställts inför ett dilemma som du vill dela med dig av till andra lärare?
Vad tycker andra?

Logotyp för Lärarförbundet Logotyp för Lärarnas Riksförbund